İktisat; mal ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini inceleyen; ne üretmeli, nasıl üretmeli ve kimler için üretmeli sorularına yanıt arayan bir sosyal bilim dalıdır. Olguları anlamak için iktisat bilimi sosyoloji, tarih, felsefe, matematik ve istatistikten yararlanır. Hemen hemen her gün kitle iletişim araçlarında haber olan işsizlik, enflasyon, büyüme, verimlilik, dış ticaret gibi toplum refahını yakından ilgilendiren konular iktisadın alanı içine girer. İktisat, pek çok alt alana ayrılmaktadır. Bunlardan bazıları; mikro iktisat, makro iktisat, çevre ve doğal kaynaklar ekonomisi, teknoloji iktisadı, iktisat tarihi, politik iktisat, iktisadi gelişme, uluslararası iktisat, para ve maliye politikaları ve finansal iktisattır.

İktisat Eğitimi Kişiye Ne Kazandırır?

Bir iktisat öğrencisi yoğun bir teorik ve pratik eğitim sürecinden geçer; bu eğitimin sonunda “İktisatçı” (ekonomist) unvanını alır. Teorik eğitim; iktisadi olguları anlamamıza ve bu olguları açıklamakta pek çok farklı bakış açısı olduğunu görmemize; pratik eğitim ise, teorik bilgimiz ışığında iktisadi sorunlara çözüm yolları bulabilmemize yardımcı olur. İktisat eğitimi, ülkemizdeki ve dünyadaki politik ve toplumsal gelişmeleri kavramamızı ve fakirlik, az gelişmişlik, çevre gibi konulara duyarlı olmamızı sağlar. İktisat eğitimi sayesinde, hükumetlerin izlediği politikaları daha iyi anlarız.

İktisatçılar Ne İş Yapar?

Her hükumetin, ülkenin iktisat yönetiminde danışmanlık hizmeti aldığı bir iktisatçılar kadrosu vardır. Bunun yanı sıra; iktisatçılar, özel firmalarda da danışman olarak görev yapabilmektedir. Ülkemizde iktisatçıların istihdam alanlarından bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

ÇALIŞMA ALANLARI
1  T.C. Merkez Bankası
2  Dış Ticaret Müsteşarlığı
3  Hazine Müsteşarlığı
4  Devlet Planlama Teşkilatı
5  Sermaye Piyasası Kurumu
6  Rekabet Kurumu
7  Borsa İstanbul
8  Bankalar
9  Finans Kuruluşları
10  Denetim Kurumları
11  Özel Firmaların Pazarlama ve Satış Departmanları

Eğer;

  • iyi bir matematik altyapınız varsa
  • problem çözmeye yatkınsanız
  • tarih, felsefe ve sosyoloji ilginizi çekiyorsa
  • dünya ve ülke iktisadi sorunlarıyla ilgileniyorsanız
  • politik konuları daha iyi kavramak istiyorsanız
  • küreselleşme, …gibi entelektüel konulara merakınız varsa
  • okumayı seviyorsanız, iktisat eğitimi sizin için uygundur.